Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Kierownik Ośrodka

Kierownik Ośrodka


- zarządzanie i koordynacja pracy w ramach całego Ośrodka;
- ustalanie organizacji pracy - wewnątrz i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
- sprawowanie nadzoru nad powierzonym majątkiem;
- tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych i partnerskich poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym;
- zwierzchnictwo służbowe w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;
- zaznajamianie pracowników z zakresem ich obowiązków oraz podstawowymi uprawnieniami,
- ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
- równe traktowanie wszystkich pracowników w rozumieniu art. 183a K.p.,
- przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji:
Informację wprowadził: Dorota Kumanowska
Opublikowany dnia: 2019-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-21
Zmian: 0