Strona główna » Dokumenty » Inne dokumenty » Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na usługi cateringowe dla Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na usługi cateringowe dla Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w GórzeOgłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na usługi cateringowe dla Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

sygn. ODPOSiMCh/ 1/ PZP/2022
W związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ) w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.
Postępowanie uregulowane w K.C.
1. Zamawiający.
1. ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Góra ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra , NIP : 693-19-40-518
w imieniu, której działa
Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze
reprezentowana przez
Katarzynę Jabłońską - Kierownik tel. 602 675 078

Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia zaproszenie: www.bipodposimch.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw - cateringu dla Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
• Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dwudaniowych posiłków raz dziennie w formie obiadu dla grupy około 30 podopiecznych.
• Posiłki będą dostarczane raz dziennie w godzinach od 12.00-13.00
• Jeden pakiet wyżywienia dla jednego podopiecznego zawiera obiad dwudaniowy
** zupa i pieczywo – przy czym jedna porcja zupy musi posiadać gramaturę minimum 300 gram,
** drugie danie - przy czym jedna porcja drugiego dania musi posiadać minimum 400 gram, w tym 100 gram mięsa, 100 gram surówki, oraz pozostałe dodatki ziemniaki, kasza, ryż, makaron, sos. Raz w tygodniu danie barowe mogą stanowić.

Przykładowe menu:
Obiad:
Zupa, zupy krem wraz z pieczywem
II danie:
ziemniaki, kasze (kasza kus-kus, jęczmienna), ryż, makaron.
Chude mięso, drób, ryby, jagnięcina, wieprzowina, wołowina.
Warzywa: szpinak, buraki, marchewka, groszek zielony, brokuły, kalafior, sałata, ogórek zielony, fasolka szparagowa, brukselka.
sos
Naleśnik z serem, ze szpinakiem, owocami, kluski "leniwe" z bułką tartą i masłem, łazanki
z mięsem i kapustą kiszoną, spaghetti z mięsem, kluski z serem i ze śmietaną, ryż zapiekany z jabłkiem, pyzy drożdżowe z musem owocowym lub gulaszem, kluski śląskie z sosem, placki ziemniaczane, gołąbki, racuszki z sosem owocowym lub z jabłkiem,
Napoje: kompot, herbata z cytryną, herbata owocowa, woda mineralna.
Minimum raz w tygodniu ryba, dwa razy w tygodniu posiłek mięsny, do każdego posiłku
surówka, napój.

• Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych ( 1 tydzień) i zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka ze strony Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
• Obowiązki Wykonawcy usługi:
- Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej .
• Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji podopiecznych.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby podopiecznych i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego podopiecznego. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
• Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków oraz mycie naczyń ( z wyłączeniem naczyń Wykonawcy), sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania.
• Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
• Pojemniki są odbierane przez Wykonawcę, a ich mycie i dezynfekcja odbywa się w zakładzie macierzystym Wykonawcy.
• W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
• Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do siedziby Ośrodka Dziennego Pobytu osób Starszych i Mieszkań chronionych w Górze w dni powszechne tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie ośrodek jest nieczynny. Dostarczenie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP dla żywienia zbiorowego oraz obowiązującymi Zasadami Dobrej Praktyki Żywienia Zbiorowego. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowymi odpowiednią kaloryczność – kaloryczność każdego posiłku minimum 750kcal.
• Wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów. Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie)
• Do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz,
• Posiłki muszą spełniać standardy zdrowego żywienia oraz stanowić podstawę kształtowania pozytywnych nawyków żywieniowych, w tym profilaktyki otyłości,
• Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów,
• Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznych, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików),
• Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania podopiecznym).
• Zbieranie odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości oraz mycie termosów i dostarczanie czystych pojemników na odpady zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z posiłkiem każdego dnia Wykonawca.
• Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowaniu posiłków zmienione ilości, które zostaną zgłoszone przez upoważnionego pracownika w dniu poprzedzającym do godziny 12.00. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość dostarczonych posiłków.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania warunków dostawy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wskazana jako najkorzystniejsza.

Wymagany termin realizacji umowy:
Od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) cena - 100 %
Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu (kserokopię potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem).
b) Przykładowy jadłospis, opracowany zgodnie z wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz zdrowotnej żywności z uwzględnieniem:
- jakości usług – w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zaleceniami normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniających różnorodność diety z uwzględnieniem specyfiki żywienia osób starszych;
- cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów – przestrzegania zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów, przewozu posiłków;
- wyposażenia- stanu technicznego oraz sanitarnego pomieszczeń i urządzeń;
- personelu- badania lekarskie;3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze ul. Tadeusza Kościuszki 33,34, 56-200 Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odposimch@gora.com.pl w terminie do dnia 10.11.2022 r (czwartek) do godziny 11:00.

W przypadku składania oferty w formie pisemnej należy ją oznaczyć nazwą postępowania, którego dotyczy to jest:
,, OFERTA NA USŁUGI CATERINGOWE
dla OŚRODKA DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH I MIESZKAŃ CHRONIONYCH W GÓRZE,
a w przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej w temacie e-maila zaznaczyć na usługi cateringowe.

Treść oferty musi odpowiadać warunkom ogłoszenia.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni


6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W szczególności cena zawiera koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.8. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający oceni oferty przez pryzmat ceny. Zamawiający wskaże jako najkorzystniejszą zapewniającą dla Zamawiającego relację pomiędzy ceną a jakością oferowanej usługi.

Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

10. FORMA OFERTY: Wykonawca załącza formularz ofertowy z odpowiednią kalkulacją cenową.

11. ODRZUCENIE OFERTY , UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania odpowiednio w części, jeżeli:
1) nie złożono oferty, czyniącej zadość oczekiwaniom Zamawiającego,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Inne dokumenty
Autor informacji: Dorota Kumanowska
Informację wprowadził: Dorota Kumanowska
Opublikowany dnia: 2022-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie